تعقیب و رهگیری خودرو

348

با این دارت شلیک شونده پلیس می تواند اطلاعات مکانی ماشین های تحت تعقیب را شناسایی کند