#درسهایی از زندگی بزرگان دنیای #تکنولوژی.#Jeff#bezos

187

#درسهایی از زندگی بزرگان دنیای #تکنولوژی. Jeff #Bezos#. موسس شرکت #آمازون. Built yourself a great story. @digitaline