ناک اوتی فوق العاده از امیر نادری

580

...هیأت کونگ فو شهرستان لردگان با مربیگری اساتید مسعودی و هنرجویی امیر نادری لردجانی....