همنوازى دف (نیما حدادى و هنرجو خانم زرین)

1,217
نیما حدادى مدرس دف آموزشگاه موسیقى منادى به همراه هنرجویشان خانم زرین در حال اجراى قطعه ٢ ضربى از آقاى حدادى / آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨
pixel