دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 51

35

شماره پنجاه و یک-1398/01/20 در برنامه شماره پنجاه و یکم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-افزایش قیمت آب و برق از اردیبهشت ماه 2-ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی با تسهیلات صندوق توسعۀ ملی 3-آئین دادرسی کار الکترونیکی شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi