گفتار 42 ”خواجه نصیرالدین طوسی“

109
عظمت فردیت یک جان فرهیخته که برابر با یک ملت است.
pixel