برخی از پروژه های پارسین (شرکت مدیترانه و پروژه آقای زاهدی فر)

47
پروژه مدیترانه : 5000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر، 3000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 5 سانتیمتر، 3000 مترمربع ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 2 سانتیمتر پروژه آقای زاهدی فرد: 3000 مترمربع ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 3 سانتیمتر، 2000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر
pixel