نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری

40
بهره وری و افزایش آن از طریق ایجاد ارزش افزوده نیاز به سرمایه اجتماعی مولد دارد ، سرمایه های اجتمای می توانند زمینه رشد سازمان و جامعه و درنهایت افزایش رشد بهره وری و توسعه اقتصادی را فراهم آورند
pixel