تخریب مسجد صاحب الزمان (حوض معجردار)

709

تخریب مسجد معجردار توسط شهرداری مشهد