تخریب مسجد صاحب الزمان (حوض معجردار)

803
تخریب مسجد معجردار توسط شهرداری مشهد
pixel