تدابیر روزه داری برای افراد صفراوی و بلغمی و ضرر آب یخ

177

#تدابیر_روزه_داری برای افراد صفراوی و بلغمی از زبانِ حکیم حسین خیراندیش @www_irismed_ir