به هوش آمدن میشائیل شوماخر پس از 6 سال

499
اتومبیلران معروف آلمانی پس از 6 سال به هوش آمد
کلاکت اسپرت 11.9 هزار دنبال کننده
pixel