مردم به خاطر فقر دزد شدن !!؟؟!! استاد مهدی دانشمند

813
از هر دری فقر بیاد از اون در ایمان میره !!!!!!
سینا 64 دنبال کننده
pixel