کاشت مو چند بار قابل انجام است؟

2,633

کاشت مو چند بار قابل انجام است؟ در صورت از بین نرفتن شرایط کاشت در کاشت های اول یا دوم که عبارتند از: در کاشت قبلی بانک مو تخریب نشده باشد کاشت قبلی با تکنیک درست انجام شده باشد قسنت جلوی سر که خون رسانی منطقه کاشت را به عهده دارد تخریب نشده باشد