کتاب مانگا و اهورا، قسمت 22

374

در قسمت بیستم: و دوم «فیروزان(حاجی فیروز) همان Santa Claus است.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.