آرنولد قهرمان جهان

18
آرنولد در زندگی اش، هیچ وقت پلن دومی نداشته و به این موضوع معتقد بود که فقط باید به هدف اصلی اش برسد.
pixel