بصری سازی شبکه های عصبی کانولوشنی در کراس

99

در این آموزش، بصری سازی شبکه های عصبی کانولوشنی در کراس شرح داده شده است.

opendeep
opendeep 2 دنبال کننده