آموزش طراحی و برنامه نویسی شی گرایی همراه با مثال های کاربردی

2,824
اگر هم روش یا موضوعی جدید (مثل: الگوهای طراحی، Agent Oriented, Aspect Oriented و..) ارائه شود مکملی برای برنامه نویسی شئ گرایی می باشد. شئ گرایی در زبان های چون C#, Java, PHP, Delphi, C++ وجود دارد و مفاهیم OOP در تمام آنها یک سان می باشد. از جمله مزایای برنامه نویسی به روش شئ گرایی: افزایش انعطاف پذیری افزایش ,قابلیت نگهداری ،افزایش خوانایی برنامه ، قابلیت استفاده مجدد از کد های برنامه است. دانلود از وبسایت.www.heilton.com
pixel