زنجیرزنی در تاسوعای حسینی سال 1395

190

مراسم زنجیر زنی در تاسوعای حسینی مورخ 1395/07/20 اهالی روستای جمایران در روبروی مسجد روستای خلج / تدوین: وحید عزیزی جمایران

pixel