کلیپ آرامش بخش انرژی مثبت

917
همیشه مهربان خواهم ماند* حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند* من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند …
pixel