گریه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مظلومیت امیرکبیر

2,866

گریه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مظلومیت امیرکبیر در دوران استبداد و استعمار در آخرین پست اینستاگرام ایشان قبل از وفات