دختر پروانه‌ای در مهر پروانه

474

معصومه عطاالهی: درست است که انگشت ندارم، اما خدا را شاکرم که مدتی است نقاشى را با جدیت دنبال می‌کنم و مورد توجه هنردوستان قرارگرفتم.