اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال

516
کسب "نشان عالی مدیر سال" توسط دکتر محسن گلپور مدیر عامل شرکت مواد مهندسی مکرر در اولین "اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال"
pixel