نحوه عملکرد رسوبزدای هیدروفلو با امواج رادیویی

714
radingostarsina 1 دنبال‌ کننده
رسوب زدای هیدروفلو با ارسال سیگنال های رادیویی ، بدون نیاز به توقف سیستم رسوبات قدیمی را باز می نماید .در این فرایند ،کلیه یونهای محلول در آب به یکدیگر و رسوبات قبلی بر روی سطوح برخورد می نمایند و در این راستا یونهای کلسیم و منیزیم و کربنات و سولفات تشکیل هسته های کریستال را می دهند. هسته های کریستال در برخورد با سطوح دارای رسوب نیز به صورت ذره ذره و یونی رسوبات قبلی را جذب و از سطوح جدا می نماید
radingostarsina 1 دنبال کننده
pixel