مادری که سابقه مصرف مواد و کارتن خوابی داشته درپی جبران

990
زنی که سابقه سالها مصرف مواد و کارتن خوابی داشته اکنون قطع مصرف کرده و سامان پذیرفته و از خاطراتش می گوید و جهت حمایت از خانواده و فرزندانش و جبران خسارت های گذشته نیازمند حمایت است
pixel