بختیاری موجوددرقطعه هنرمندان زاده سیدکوچک و دارای سنگ قبرکوچکی است

107