همیاران مهر - تیزر

310

در این طرح، با مهربانی شما اقشار نیازمند جامعه را توانمند می سازیم. کمک های شما به صورت وام قرض الحسنه بدون سود در اختیار نیازمندان قرار گرفته و بعد از بازگشت اقساط به بانک، مجدداً به نیازمند دیگری وام اعطا می شود. در طرح همیاران مهر، تصمیم گیرنده شمایید؛ و می توانید معرف فرد نیازمند برای دریافت وام از بانک باشید.