اثر برنامه ریزی رشد شخصی بر یادگیری و توسعه توانایی ها

451

چگونه می توانید با داشتن یک برنامه برای خود، تواناییها و قابلیت های خود را توسعه دهید. برای استفاده از ویدئو های مشابه به آدرس http://www.emeraldgrouppublishing.com/multimedia/index.htm سری بزنید.