فیلم کوتاهی از رادار " UHF Long Range Search and

56
فیلم کوتاهی از رادار " UHF Long Range Search and Track Radar Array " با قابلیت ردیابی دوربرد یا رنج زیاد، برگرفته از آنتن آرایه/زیرآرایه ( Array/SubArrays) باکانال و وبلاگ تخصصی ما در زمینه های علاقه مندی تخصصی مخابراتی و حوزه های راداری همراه باشید... https://t.me/rf_microwave_antenna www.rf-microwave-antenna.ir
pixel