درمان پارکینسون

128

بیماری که بامصرف گانودرما بیماری پارکینسون رادرمان نموده اند وبه بهبودی کامل رسیده اند