فاطمه فاطمه است

1,572

کتاب "فاطمه فاطمه است" دکتر علی شریعتی: وی در همه ابعاد گوناگون زن بودن نمونه شده بود. مظهر یک دختر، در برابر پدرش. مظهر یک همسر در برابر شویش. مظهر یک مادر در برابر فرزندانش. مظهر یک ” زن مبارز و مسئول ” در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش.