مقایسه ی پرکردگی های فلزی آمالگام و پرکردگی های همرنگ کامپوزیتی

39

در گذشته به خاطر استحکام آمالگام یا همان مواد فلزی پر کردن دندان دندانهای عقبی به طور معمول با آمالگام ترمیم میشد ولی امروزه با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه ساخت کامپوزیت شده است و با توجه به ارتقا خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این مواد میتوان دندانهای خلفی را با اطمینان و بدون نگرانی از بروز مشکلات با کامپوزیت ترمیم کرد .

pixel