مدیردیجیتال(8): تولید محتوا تبلیغاتی با زبان اشاره

10,009

در این قسمت با حضور در شرکت «پی پینگ»، ضمن آشنایی با این شرکت همراه با «نیما شفیع زاده» مدیردیجیتال مارکتینگ پی پینگ به بررسی علل تولید محتوا با زبان اشاره پرداخته ایم.