نیک مارکس: معیار سیاره ی شاد

70

وقتی ما از مردم میخواهیم که در موضوعات مربوط به تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوائی درگیر بشن, مردم خودشان را جمع می کنند و میگریزند چرا که ما از ترس استفاده میکنیم. و من فکر میکنم که جنبشهای محیطی باید بهبود پیدا کنند و در باره اینکه پیشرفت چیست فکر کنند.