اتوماسیون جوش برش کارا

124

خط کامل ساخت تیرورق و با کارایی بالا برای صنعت کشور می باشد و برای ساخت تیرورق های استاندارد و خارج از ابعاد استاندارد و خارج از ابعاد استاندارد به روش برش مونتاژ و جوش و ورق ساختمانی با ظرفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد