مهارت های ارتباط موثر: رک گویی چیست؟ (دکتر زند)

1,265
www.sokhanvaran.org رک گویی چیست؟ آیا می توان با دلایلی چون صداقت و روراستی، رک گویی را توجیه کرد؟ اساسا رک گویی رفتار ارتباطی صحیح و درستی است؟ در این ویدئو ابعاد گوناگون رک گویی بررسی می شود.
pixel