کتاب صوتی دلیر

425
www.rasabook.com کتاب صوتی دلیر والت دیزنی در زمان های دور سرزمینی به نام دان برك وجود داشت. اونجا سرزمینی خشن و مغرور بود. پادشاه و ملكه پسرهای سه قلو و دختری به نام مریدا داشتن. مریدا در نهایت ملكه می شد و مادرش می خواست مطمئن شه كه شاهزاده آماده است
pixel