درمان واریس پیشرفته

58
در این ویدئو نتایج درمان یک واریس پیشرفته توسط دکتر فریبا هندسی نشان داده شده است.تغییرات بسیاری بین قبل و بعد از درمان بوجود آمده است.
pixel