طعنه سنگین خداداد عزیزی به کعبی

1,317
نظر خداداد عزیزی درباره حسین کعبی هنگام دیدن عکس این بازیکن را ببینید.
pixel