صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 4

658

حسین ساعدی نویسنده کتاب دستور زبان ترکی استانبولی