سومین مرحله لیگ بین المللی اسکی آلپاین

284

سومین مرحله لیگ بین المللی اسکی آلپاین (فصل اسکی 94-93) مارپیچ بزرگ - مارپیچ کوچک در پیست اسکی بین المللی دربندسر زمان 30 دیماه الی 1 بهمن ماه 93