اوج دقت و حساسیت در ساخت قطعات خودروی فرمول 1

819
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel