کتاب مانگا و اهورا، قسمت 18

338

در قسمت هیجدهم «شهر "رَزَن" (در استان همدان) چه معنی میدهد.» . در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.