رادیو مهرآوا: قطار

870

شاعر: محمد شریف سعیدی غزلسرای افغان؛ اجرا: مرجان بابامحمدی؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel