5 دقیقه فیزیک با گلزاری- میدان الکتریکی

82
82 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در این 5 دقیقه فیزیک دو مسئله در مبحث میدان الکتریکی برای شما تشریح می شود. فصل اول فیزیک یازدهم رشته های ریاضی و تجربی. مدرس محمد گلزاری. مؤلف کتاب های کمک آموزشی انتشارات گلواژه و مبتکران. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir