در زندگی به چه چیزهایی مقید هستی؟ -تعریف تقوا

347

کسی که اهل مراقبت باشه میشه با تقوا-کسانی که خودشان برای خود مقیداتی دارند و با فشارهای بیرونی این مقیدات را نپذیرفتند اینها اهل تقوا هستند-داستان رجب علی خیاط-استاد پناهیان

تمنا22
تمنا22 128 دنبال کننده