هشتمین Park talk #پارک_علم_و_فناوری_دانشگاه_تهران؛

38
هشتمین Park talk #پارک_علم_و_فناوری_دانشگاه_تهران؛کسب دانش فنی تولید فلومتر و طراحی نرم افزار #بومی آن در شرکت #دانش_بینان ایرانی شرکت ابزار کنترل ارشیادر گفت وگو با تیم رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ - تامین تجهیزات مورد نیاز #تکنولوژی روز دنیا و ارائه خدمات به شرکت ها هدف ماست
pixel