گفتار 12 ”معنای آدمیت“

56
گوهر عقل نظری، فلسفه و گوهر عقل عملی، عرفان و اخلاق است.
pixel