کدام BPMS را انتخاب کنیم؟

144
144 بازدید
اشتراک گذاری
توضیحی در خصوص نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار در ویدئو گفته بودم که bpmn یک استاندارد نیست که همینجا تصحیح می کنم bpmn یک استاندارد تایید شده توسط موسسه ایزو است با کد ISO/IEC 19510:2013
pixel