ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تاریخچه واردات و پرورش تخم ماهی در دهه اخیر

125
125 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر قربانی، متخصص اصلاح ژنتیک ماهیان سردآبی«درنشست بررسی وضعیت صنعت تولید ماهیان سردآبی و حفظ محیط زیست» مطرح کرد : تولید تخم در کشور با 127 مزرعه پاسخگوی مشتریان بود، به راحتی این چرخه در یک حالت توازن قرار می گرفت؛ پس از واردات، فرد به دنبال فروش بچه ماهی بود و همین تقاضا باعث شد تا به یک باره روند واردات سیر صعودی بسیاری را طی نماید.
pixel