5 دقیقه فیزیک با گلزاری- محاسبه گرما

41

در این 5 دقیقه فیزیک ، مسئله ای در موضوع تبدیل انرژی جنبشی به گرما حل می شود. فیزیک پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی فصل 4. مدرس محمد گلزاری. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir